<Prague>

 

Prague - Pont Charles - 1996

 

©Alain Hervéou